Privacy

Als u een woning zoekt, huurt of koopt van MaasWonen, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, adres en woonplaats. Maar bijvoorbeeld ook de gegevens over uw inkomen.

Wij gebruiken en beveiligen uw persoonsgegevens volgens de eisen van de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG).

Privacy gaat over uw ‘persoonlijke levenssfeer’. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. Deze privacyverklaring is daarom belangrijk. Hierin leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Waarvoor wij uw gegevens gebruiken

MaasWonen biedt ouderen en kwetsbaren, met een laag inkomen, een thuis waar ze veilig en comfortabel oud kunnen worden. Om deze missie te realiseren is het noodzakelijk om persoonsgegevens op te vragen en vast te leggen. Bijvoorbeeld om een huurovereenkomst af te sluiten. We gebruiken uw gegevens om de (huur)overeenkomst uit te voeren zodat we:

 • woningen kunnen beheren en onderhouden;
 • uw betaling kunnen afhandelen;
 • overlast en onrechtmatige bewoning kunnen tegengaan;
 • kunnen zorgen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving;
 • huur-, sloop en andere overeenkomsten kunnen uitvoeren die samenhangen met het beheer en de verhuur en hierop toezien;
 • informatie kunnen verzamelen voor beleidsdoeleinden en managementrapportages (geanonimiseerd).

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld inkomensgegevens om bij woningtoewijzing te kunnen toetsen of uw inkomen “passend” is.

Welke persoonsgegevens hebben we nodig?

Huurt u een woning bij ons, dan geeft u ons uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om de afspraken met u na te komen. Ook gebruiken we deze om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wordt of bent u klant van ons, dan hebben we nodig:

 • Uw volledige naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres (indien u dit heeft)

Sluit u een huurovereenkomst met ons, dan hebben we ook de volgende (bijzondere) gegevens nodig:

 • gegevens over begeleiding door instanties. Dit is alleen van toepassing wanneer dat betekent dat betalingen bijvoorbeeld via een bewindvoerder gaan, of de woning aan u is toegewezen omdat een instantie u begeleidt in het wonen;
 • gegevens die belangrijk zijn voor het nakomen van de afspraken tussen u en ons als verhuurder. Voorbeelden daarvan zijn: gegevens over uw betalingsgedrag en uw gedrag als huurder, IBAN-gegevens en machtigingen;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals inkomensgegevens, uittreksel bevolkingsregister, het woonverleden en een verhuurdersverklaring voor toewijzing van een woning.

Gegevens delen met anderen

Uw persoonsgegevens geven wij alleen aan anderen:

 • in de gevallen die zijn genoemd in deze privacyverklaring;
 • als dit nodig is om gemaakte afspraken met u uit te voeren;
 • als dit wettelijk verplicht is.

In andere gevallen vragen wij altijd eerst uw toestemming.

Contact met aannemers en andere onderhoudsbedrijven

Zijn er werkzaamheden (reparaties of onderhoud) nodig aan uw woning? Deze worden uitgevoerd door een medewerker van MaasWonen of door één van onze vaste aannemers.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, geven wij onze aannemer uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. De aannemer kan dan een afspraak met u maken.

Onze aannemers krijgen alleen de gegevens die nodig zijn om een afspraak met u te kunnen maken. Zij zullen uw persoonsgegevens nooit ergens anders voor gebruiken.

Tevredenheidsonderzoek

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom meten we regelmatig of onze klanten tevreden zijn. Ook leggen wij gegevens over onze klanten vast om klantonderzoek te kunnen doen.

Ons onderzoek naar klanttevredenheid gebeurt telefonisch of via internet. Dit onderzoek laten we uitvoeren door een externe partij. Zij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen en om de onderzoeksresultaten aan ons te laten weten.

Daarnaast houden wij statistieken bij voor klantonderzoek. Deze statistieken zijn anoniem gemaakt; dat betekent dat er geen persoonsgegevens in staan.

Uw rechten

Het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) houdt in dat u als klant het recht heeft de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in het kader van de huurovereenkomst, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. Als u ons een schriftelijk inzageverzoek toestuurt kunt u binnen vier weken een reactie verwachten. Als u van mening bent dat er ten onrechte gegevens van u verwerkt worden, of dat de verwerkte gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Binnen vier weken na ontvangst van een dergelijk verzoek kunt u een reactie verwachten.

Klachten

Indien u van mening bent dat dit reglement niet wordt nageleefd of dat de AVG niet correct door ons wordt uitgevoerd, kunt u een klacht bij ons indienen.

Op de klacht is de klachtenprocedure van MaasWonen van toepassing. De reactie van MaasWonen op uw klacht wordt schriftelijk aan u medegedeeld.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van MaasWonen naar aanleiding van uw klacht, kunt u ten vervolge op de hierboven bedoelde klachtenprocedure:

a. gebruik maken van de Geschillencommissie;

b. een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank starten;

c. een verzoek indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag) met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met MaasWonen.

Een verzoek(schrift) kan worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van de beslissing op de eerder geuite klacht. Indien wij niet op een klacht hebben gereageerd binnen de in de klachtenprocedure gestelde termijn, kunt u binnen zes weken na afloop van die termijn het verzoek(schrift) indienen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Stuur uw vraag of bericht naar MaasWonen, Sinclair Lewisplaats 364, 3068 ED te Rotterdam. U kunt uw vraag ook digitaal stellen via het contactformulier op de website of een mailbericht sturen naar privacy@maaswonen.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens opgeeft.