Visitatie

Alle woningcorporaties zijn wettelijk verplicht één keer per 4 jaar een visitatie uit te laten voeren. Bij deze visitatie wordt getoetst hoe de woningcorporatie scoort op maatschappelijk presteren, presteren met belanghebbenden en of de interne organisatie voldoet aan alle vereisten om die prestaties mogelijk te maken.

MaasWonen (destijds Laurens Wonen) heeft in 2019 de visitatie 2015-2018 laten uitvoeren door Ecorys. De visitatie is uitgevoerd op basis van de 6.0 versie van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, december 2018) en vond plaats tussen september en december 2019. Eind december 2019 is hiervan het eindrapport 20191220 Maatschappelijke visitatie Laurens Wonen (definitief) opgesteld.

De scores die aan MaasWonen (destijds Laurens Wonen) zijn gegeven zijn voor:

Presteren naar Opgaven en Ambities 7,3
Presteren volgens Belanghebbenden 7,5
Presteren naar Vermogen 7,0
Governance 6,5