Governance

Iedere maatschappelijke organisatie houdt zich aan een aantal regels, en MaasWonen dus ook. Deze regels liggen besloten in de Governancecode. De inrichting en uitvoering van de bestuurlijke organisatie is conform deze code.

Om ervoor te zorgen dat deze regels worden nageleefd, staat MaasWonen onder toezicht van haar Raad van Commissarissen. Daarnaast werken wij iedere dag voor en aan een efficiënte, doelmatige en transparante organisatie.

Wij verantwoorden ons jaarlijks aan onze klanten en belanghebbenden in ons jaarverslag. Op deze wijze voldoen wij aan de wensen en eisen die zijn opgenomen in de Governance code.

Wet normering topinkomens

MaasWonen valt in de WNT categorie D en conformeert zich aan de VTW richtlijnen voor de bezoldiging van de Raad van Commissarissen en aan de WNT voor de directeur/bestuurder.

Voorgestelde bezoldiging 2024 :

FunctieBezoldiging WNT D c.q. VTW 2024Bezoldiging WNT D c.q. VTW 2023
Bestuurder€ 137.942,-€ 132.382,-
Voorzitter RvC €   17.520,- €   16.800,-
Lid RvC €   11.680,- €   11.200,-

Het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen kunt u vinden op de pagina van de Raad van Commissarissen.

Klokkenluidersregeling & Gedragscode

MaasWonen hecht belang aan het voeren van een deugdelijk
integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid.
MaasWonen heeft hiervoor de ‘Regeling omgaan met melden vermoeden missstand of integriteitsschending’ vastgesteld. Contact opnemen met de Vertrouwenspersoon als genoemd in de regeling kan via vertrouwenspersoon@maaswonen.nl

Prestatieafspraken